download pdf

In de afgelopen jaren vonden in K09 4 eerdere zgn. ‘Colour Matters’ exposities plaats. Deze werden vastgelegd in twee publicaties ‘Colour Matters’.

Evenals bij de vorige versies werden voor CM deel 5 tien kunstenaars uitgenodigd deel te nemen met elk 2 werken van niet te grote omvang. Ook werden wederom kunstenaars uit de regio uitgenodigd en kunstenaars van elders; evenals kunstenaars uit verschillende generaties.

 

Er ligt geen thema aan de presentatie ten grondslag, anders dan het feit dat alle deelnemers een benadering voor hun werk vanuit de beeldende middelen zelf hanteren. D.w.z. werken gebaseerd op kleur, materiaal, gereduceerde vormen, een proces of concept.

Voor zowel deelnemers als de organisatie is een dergelijke expositie altijd een avontuur. Van te voren is niet uitgebreid nagedacht over al dan niet voor de hand liggende verbanden, overeenkomsten en verschillen. Hoe de werken zich tot elkaar verhouden en op welke wijze ze een dialoog met elkaar aangaan is een relatieve verrassing.

 

De verrassing in het ingeleverde werk ditmaal zit o.a. in het feit dat - op een enkele uitzondering na- veel werk zwart-wit en grijs is. De ‘kleur’ uit de titel is in deze presentatie een ondergeschoven kindje. ‘Materiaal’ is er daarentegen wel aanwezig. In de vorm van werken van rubber (Roozen), van werken van glas in combinatie met een proces van verwarmde verf (Augustijn); staal (Blaauw); papier (Linnartz); en allerlei verfsoorten op verschillende dragers.

Zelfs een deelnemer, die was benaderd vanwege de minimale vorm in combinatie met uitgesproken kleuren was in eerste instantie van plan dit maal eens zwart werk te laten zien. Een andere deelnemer aan de presentatie neemt gelijktijdig ook deel aan een andere expositie onder de titel ‘Black Matters’. Wellicht hangt de reductie van kleur ‘in de lucht’.

 

.Veel werk van deelnemende kunstenaars ontstaat als resultaat van een proces: een reeks tevoren vastgestelde handelingen. In een aantal gevallen leidt dat tot illusies van organische of ruimtelijke suggestie, zoals bij het werk van jonge kunstenaars als Rob Bouwman en Linda Arts. Dit werk roept ook associaties op met het werk van de Oostenrijkse kunstenaar Peter Kogler.

 

In andere gevallen levert het proces vrij concreet werk op. Zoals in het geval van Drewes de Wit (die de laatste tijd in zijn werk weer is teruggekeerd naar werkprocessen uit de begintijd van zijn al langdurig kunstenaarschap); en bij Lysan Linnartz - het trekken van subtiele en geconcentreerde lijnen en lijntjes op papier. Het proces speelt verder ook een dominante rol in het werk van Marinus Augustijn - het verwarmen van verf onder glas.

In sommige gevallen staat het resultaat van te voren vast, in andere gevallen speelt intuïtie en toeval - binnen de gestelde grenzen - nog een rol.

 

Werk van de andere deelnemers is meer gericht op gereduceerde of minimale vormen.

Het werk van Fred Pollack bijvoorbeeld lijken uitsneden uit een groter geheel, een compositie van mysterieuze vormen, die soms doen denken aan platte schaduwen en op andere momenten aan technische onderdelen van machines. Marius Lut past in zijn werk een vergaande reductie toe - zoals we dat ook kennen uit het werk van b.v. Elsworth Kelly. Zijn werk bestaat veelal uit een monumentale vorm uitgevoerd in 1 uitgesproken kleur.

Bij Gjalt Blaauw; Alexandra Roozen en José Heerkens speelt herhaling van vorm een rol. In het ruimtelijke werk van Gjalt Blaauw als stapelingen verwante vormen, al dan niet met een contravorm; en in het werk van Roozen meer als onregelmatige patronen. Dit laatste in deze presentatie uitgevoerd in rubber-reliëfs. Deze brengt ook de reliëfs uit de Zero-kunst in herinnering: concreet werk, waarin de lichtval een belangrijk beeldend element is. Bij José Heerkens tenslotte is de herhaling van eenvoudige elementen op het doek een mogelijkheid voor haar kleur en licht te verbeelden. Dit in een streven (zoals bij alle deelnemende kunstenaars overigens het geval is) naar tijdloos werk.

 

 

Jacob van der Veen/ Joke Vos

 

 

 

 

 

 

 

meer

www.lindaarts.nl
José Heerkens , Passing Colours IV, 2009, 35 x 35 cm, oil on linen-w
www.marinusaugustijn.com
www.robbouwman.com
www.joseheerkens.nl
www.mariuslut.com
www.fredpollack.nl
www.alexandraroozen.com
www.gjaltblaaw.nl
COLOUR MATTERS #5
www.lindaarts.nlwww.marinusaugustijn.comwww.robbouwman.comwww.joseheerkens.nlwww.mariuslut.comwww.fredpollack.nlwww.alexandraroozen.comwww.gjaltblaaw.nl